Home

สลิปเงินเดือนออนไลน์ โรงพยาบาลนครพนมท่านสามารถติดตาม ตรวจสอบรายการเงินเดือนได้ที่ระบบนี้ค่ะ

User : Guest

เข้าสู่ระบบ


  Username :
  Password :
 
  การเข้าใช้งานครั้งแรก
Username = เลขที่บัตรประชาชน
Password = ที่ได้รับจากกลุ่มงานบัญชี
หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อได้ที่กลุ่มงานบัญชี โทร.4006