ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด templates
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ Referout ลดลง
ตัวชี้วัดที่ 2 ดัชนีประเมินศักยภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (CMI) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราตายรวมของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ตัวชี้วัดที่ 4 อัตราการติดเชื้อของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และ ร้อยละของโรงพยาบาล

ที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม (แยกตามสิทธิการรักษา)
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ (แยกตามสิทธิการรักษา)
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของผู้ป่วยในที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ (แยกตามสิทธิการรักษา)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของหน่วยงานที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ (ตามวิชาชีพ)
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่มีระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะ
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระดับความสำเร็จในการจัดทำผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ

ที่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 12 อัตราการลาออกของบุคลากร (แยกรายวิชาชีพ)
ตัวชี้วัดทึ่ 13 – 14 ร้อยละความผาสุก/ผูกพันของบุคลากรในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของบุคลากรที่มีสุขภาพดี
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละบุคลากรที่เจ็บป่วยจากการทำงาน (Employee work-related illness)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ (ผ่าน TMI level 3)
ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพระบบสารสนเทศ/Datacenter
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละการตอบสนองความต้องการของ User (ความท้าทาย/internet, HosXP)
ตัวชี้วัดที่ 20 ลดการใช้กระดาษในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 21 ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของประสิทธิภาพ

การบริหารการเงินการคลังสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละการลดรายจ่าย หรือ เพิ่มรายได้ 20 % ทุกหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละการเพิ่มรายรับทุกกองทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 24 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานลดโรคที่เป็นปัญหา