ประกาศยกเลิกแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ