ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-โรงพยาบาลนครพนม