ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม