ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ