ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการER