23 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก-ข้าราชการ-covid-19