17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ