27 มกราคม 2563 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ