24 มกราคม 2563 ยกเลิกผลการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย