24 มกราคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่่งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพนม