22 มกราคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (นวก.สาธารณสุข)