ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคนดีศรีโรงพยาบาลนครพนม ประจำปี 2563