03 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบบริการ