28 พฤศจิกายน 2562 ประกาสผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน