25 พฤศจิกายน 2562 ผลการคัดเลือกย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข