21 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิและกำหนด วัน เวลา สถานที่คัดเลือก