13 พฤศจิกายน 2562 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ