31 ตุลาคม 2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน