6 ก.พ. 2566 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันสอบ ลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม