รับสมัครย้ายข้าราชการ-พรก.-พกส.-ลจช.-พยาบาลกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด