04 ธันวาคม 2562 ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

3 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และกำหนด วันเวลา สถานที่คัดเลือก