วันที่ 26 มิ.ย.2561 พระครูไพศาลธรรมมงคล(พระอาจารย์บุญอุ้ม อาภัสสโร) บริจาคเงิน 316,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อบูรณะซ่อมแซมถนภายในโรงพยาบาลนครพนม ระยะทางรวม 989 ตารางเมตร
โรงพยาบาลนครพนมขอกราบขอบพระคุณที่ท่านเมตตาเพื่อประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลนครพนมได้สัญจรสะดวกสบาย ขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไป สาธุอนุโมทนาบุญคะ