อบรมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บจากการทำงาน และการจัดบริการอาชีวอนามัย ประจำปี 2562
วันที่ 12 มิ.ย. 2562 โรงพยาบาลนครพนมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดอบรมอบรมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บจากการทำงาน และการจัดบริการอาชีวอนามัย ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเทพวรมุนี ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เพื่อ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการคัดกรอง การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บจากการทำงาน และการจัดบริการอาชีวอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้ นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นประธานเปิดการอบรมและมอบรางวัลของที่ระลึกให้กับผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 150 คน วิทยากรได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 8 อุดรธานี