วันที่ 23 พ.ค.2562 งานศึกษาอบรมจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงประจำปี 2562 วันที่ 23-24 พ.ค.2562 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม เพื่อให้บุคลกรพยาบาลและสาขาเกี่ยวข้อง ที่สมัครเป็นพี่เลี้ยงมีความรู้ความเข้าใจในองค์กรอย่างเหมาะสมรวมถึงการบ่มเพาะทัศนคติที่ดี สามารถเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล คำชี้แนะในการทำงานร่วมกัน รับฟังปัญหา เพื่อให้บุคลากรที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างสมบูรณ์และมีความสุข
โดย นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นประธานเปิดการอบรม แพทย์หญิงสุรธินีย์ คูสกุลวัฒน หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม( หัวหน้างานศึกษาอบรม ) กล่าวรายงาน วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์ ธรรมมิกบวร จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบำบัด จำนวน 80 คน