วันที่ 14 พ.ค.2562 สสจ.นครพนม รพ.นครพนมร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดและการพัฒนาภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


  วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูอนามัยโรงเรียน ผู้นำนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม
โดยนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุม นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะ ให้การต้อนรับ คณะวิทยากรและผู้เข้าประชุม
วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ สิริวิชยอิ่มวิเศษ รองผวจ.ร้อยเอ็ด รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโท นางอุไรพรณ์ ทิดจันทึก (พว.) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รพ.ร้อยเอ็ด บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม