วันที่ 14 มี.ค2562 โรงแรมพักพิงอิงโขงบริจาคเงิน จำนวน 200,000บาท สมทบสร้างห้องแยกโรค (Negative Pressure)โรงพยาบาลนครพนม เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนและสังคม
โดย นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นผู้รับมอบ ที่ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 4 อาคารอำนวยการฯ รพ.นครพนม
โรงพยาบาลนครพนมขอขอบพระคุณ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป