เวลา10.30น. นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการประชุมนิเทศก์งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลนครพนม ที่ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
เวลา 13.00น. นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน รับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบไตรมาศที่ผ่านมาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนม ณ ห้อประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม