วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมร่วมกับโรงพยาบาลนครพนมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคจังหวัดนครพนม ปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ภัยสุขภาพ สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
โดยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นประธานการอบรมและบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในรอบปีที่ผ่านมา
การอบรมครั้งนี้มีกิจกรรม 4ฐานการเรียนรู้ ฐานการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฐานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ฐานศูนยHAงานคุณภาพโรงพยาบาลนครพนม ฐานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และการเสวนา โดยผู้แทนสื่อมวลชนจากวงการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง โทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง และ สื่อภาครัฐ ร่วมเสวนาการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขสร้างการรับรู้ต่อประชาชน
ผลงานของสื่อมวลชนที่มีคุณูปการต่องานด้านสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลนครพนม อาทิเช่น การรณรงค์โรคติดต่อ /โรคไม่ติดต่อ การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ การส่งเสริมภาพลักษณ์งานด้านการแพทย์การพยาบาลและสาธารณสุข การเป็นสื่อประสานในการไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนด้านสาธารณสุข การเป็นสื่อประสาน Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นต้น