วันที่ 8ม.ค.2562 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพนม ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างพรมแดนนครพนม-คำม่วน

ให้การต้อนรับและนายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 8 และคณะเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและให้คำปรึกษาเรื่องการจัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม

โดยนายแพทย์จรุงธรรม ขันตี รองผู้อำนวยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นผู้บรรยายสรุปการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการจัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
สำหรับคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเป็นนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่มทางเลือกและโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนทั้งใน-นอกเวลาราชการโดยประชาชนสามารถใช้บริการได้ตามความสมัครใจ รวมถึงการลดความแออัดลดระยะเวลารอคอย ธำรงบุคลากร ใช้ทรัพยากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลัง และพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ