วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางบุญร่วม ปริปุณณะ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ให้ต้อนรับนางสิริพรรณ โชติกมาศ ผู้ช่วยตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงพยาบาลนครพนมโดยตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของบุคคลาการสาธารณสุขให้มีพลังแรงใจในการทำงานบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7วันอันตรายนี้