กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดอบรมโครงการ "การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care)

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก " วันที่ 28 พ.ค.2561 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ รพ.นครพนม โดย นายแพทย์ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นประธานพิธีเปิด

นางปัญชลี ศิริพงษ์พันธ์ หัวหน้างานแพทย์แพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า ประเทศไทยในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าโรคเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้น อาการป่วยจะมีตั้งแต่ระยะต้น ระยะกลาง ซึ่งสามารถรักษาบำบัดได้ แต่ในระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นระยะสำคัญที่ต้องมีผู้ดูแลที่บ้าน อาจจะเป็น คนในครอบครัว อาสาสมัครสาธารณสุขอาสาสมัครCaregiver ที่จะเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างประคับประคองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับความเจ็บปวด ความผิดปกติของร่างกาย และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทางสภาวะจิตใจ

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอีกหนึ่งศาตร์ที่สามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้
เพื่อเป็นเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเบื้องต้นแก่ผู้สนใจ ให้สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดตามบริบทของปัจเจกบุคคลเท่าที่จะทำได้ในเวลาที่มีอยู่ ลดภาระค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ

โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรการสอน วิธีกอดบำบัด สมาธิบำบัด หัวเราะบำบัด การพอกยาสมุนไพรช่วยลดอาการปวด วิทยากรโดย ทีมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จากโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายใต้การกำกับของโรงพยาบาลนครพนม ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อาสาสมัคร Caregiver ญาติผู้ป่วย จำนวน 50 คน