เมื่อวันที่14 มี.ค 62 เวลา 13.00นรพ.นครพนมรับการนิเทศก์ และตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานGreen&Clean Hospital จากคณะประเมิน สสจ.นครพนม
โดย นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ นครพนมเป็นประธาน นายธีระพล เหมะธุลินทร์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ บรรยายสรุป การดำเนินงาน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการฯ โอกาสนี้ คณะผู้นิเทศพร้อมคณะกรรมการ จากสสจ.นพ.และรพ.นครพนมเดินตรวจเยี่ยมพื้นที่ ศูนย์อาหาร โรงครัว ตึกผู้ป่วย ระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลนครพนม

วันที่ 14 มี.ค2562 โรงแรมพักพิงอิงโขงบริจาคเงิน จำนวน 200,000บาท สมทบสร้างห้องแยกโรค (Negative Pressure)โรงพยาบาลนครพนม เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนและสังคม
โดย นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นผู้รับมอบ ที่ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 4 อาคารอำนวยการฯ รพ.นครพนม
โรงพยาบาลนครพนมขอขอบพระคุณ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

วันที่ 28 ก.พ.2562 เวลา 13.30น. นายแพทย์โฆษิต ตั้งธำรงค์ธนวัฒน์ แพทย์อายุรกรรม บรรยายวิชาการหัวข้อ " Atorvastatin - induced severe Myopathy " ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ ที่ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนมฯ

สสจ.นครพนม รพ.นครพนม รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ประจำปี 2562

เวลา10.30น. นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการประชุมนิเทศก์งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลนครพนม ที่ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
เวลา 13.00น. นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน รับฟังการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในรอบไตรมาศที่ผ่านมาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนม ณ ห้อประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม