รพ.นครพนมจัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1

วันที่ 9 พ.ย.2563 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
เป็นประธานเปิดการอบรมโครางการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13พ.ย.2563 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม โดย แพทย์หญิงสุรธินีย์ คูสกุลวัฒน์ หัวหน้างานศึกษาอบรม กล่าวรายงาน ทพ.สุรจิตร คูสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ภก.วิชิต เหล่าวัฒนาถาวร รก.รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และคณะผู้บริหารให้เกียรติร่วมพิธีเปิด

ประชุมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข

ประชุมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการวินิจฉัยโรค รับ-ส่งต่อผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บจากการทำงาน ตาม พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
วันที่ 5 พ.ย.2563 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม จัดประชุมพัฒนาครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการวินิจฉัยโรค รับ-ส่งต่อผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บจากการทำงาน ตามพรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ รพ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางระบบการคัดกรอง วินิจฉัยโรค รับ-ส่งต่อและดูแลผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บจากการทำงาน ตามพรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เพื่อการขับเคลื่อนการทำงานเครือข่ายฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดย นายสมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นประธานเปิดการประชุม นายสุรจิตร คูสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ กล่าวรายงาน
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผอ.ด้านการพยาบาล นพ.ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ในครั้งนี้
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 100 คน
 

รองผวจ.นครพนม เยี่ยมปลอบขวัญผู้ป่วย

วันที่ 5 พ.ย.2563 นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง เดินทางมาที่โรงพยาบาลนครพนม เพื่อเยี่ยมปลอบขวัญและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุทะเลาะวิวาทในงานประเพณีลอยกระทง โดย พว.ศิรดา วิพัทนะพร หัวหน้าตึกศัลยกรรมชาย รพ.นครพนม ให้การต้อนรับ

สสจ.นครพนม รพ.นครพนมรับชมการนำเสนอตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมปฏิบัติการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย (PAC refer)

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2563 นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม แพทย์ พยาบาล ชมการนำเสนอตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมปฏิบัติการรับ-ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย (PAC refer) ซึ่งระบบนี้จะจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ผ่านระบบคลาวด์สำหรับใช้ในการส่ง รับ อ่าน และเก็บไฟล์ภาพทางรังสีและข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อผู้ป่วย ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญกว่า เพื่อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์การพยาบาลจังหวัดนครพนมในอนาคต ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 1 โรงพยาบาลนครพนม