จังหวัดนครพนมฉีดวัควัคซีน “ซิโนฟาร์ม”พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับประชาชน

จังหวัดนครพนมฉีดวัควัคซีน “ซิโนฟาร์ม”พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมเป็นลำดับแรก ก่อนกระจายวัคซีนลงไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกอำเภอให้แล้วเสร็จภายใน 16 กันยายน 2564
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่หน่วยแพทย์พอสว.จังหวัดนครพนม เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ นักบวชในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวน 5,000โด๊ส เป้าหมายประชาชน จำนวน 2,500คน เพิ่มโอกาสเข้าถึงวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เพื่อประชาชนจะได้รับการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคได้เร็วที่สุด ลดความรุนแรงในการระบาดของโรคโควิด-19
โอกาสนี้ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม พร้อมด้วยสมาชิกพอสว.จังหวัดนครพนม ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 300คน การได้รับพระราชทานวัคซีนในครั้งนี้ประชาชนรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ฉีดพร้อมกัน

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพ ที่ 8 ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพ ที่ 8 ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนครพนม เพื่อติดตามความเรียบร้อยในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจังหวัดนครพม ตามนโยบาย #ฉีดพร้อมกัน เริ่ม 8โมง วันที่ 8 เดือน 8 เขต 8 #R 8 one day Vaccine Pfize
โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ นางณัฐฎฎาพร ศรีประดิษฐ์ หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
อนึ่งในวันนี้ ภาคเช้าเวลา 08.00น.-12.00น.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfize จำนวน 852 คน และภาคบ่ายเวลา13.00น.-17.00น. ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และ7โรคเรื้อรัง กลุ่มประชาชนทั่วไป เข้ารับการฉีดSinovac เข็ม 1 จำนวน 400คน รวมผู้รับบริการทั้งหมด 1,252คน

ประชุมบูรณาการความร่วมมือเตรียมจัดสร้าง Community Isolation( CI )

ประชุมบูรณาการความร่วมมือเตรียมจัดสร้าง Community Isolation( CI ) รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เขตอำเภอเมืองนครพนม
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายนพดล จอมเพชร นายอำเภอเมืองนครพนม ทพ.สุรจิตร คูสกุล รองผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผอ.ด้านการพยาบาล นายสมชาย แสนลัง สาธารณสุขอำเภอเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลนครพนม คณะทำงาน PCU เทศบาลเมืองนครพนม คณะทำงานรพ.สต.หนองญาติ คณะทำงานเทศบาลตำบลหนองญาติ ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือ ปรึกษาหารือ วางแนวทางการดำเนินงานและสำรวจความพร้อมของสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ตำบลหนองญาติ สำหรับเตรียมการจัดเป็น Community Isolation (CI) เพื่อรองรับระบบการดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในเขตอำเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง(สีเขียว)ที่ยังอยู่ในระยะรอเตียงและกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)
CR: ภาพ : ตั้ม สุดาภรณ์ วสค.รพ.นพ.