จังหวัดนครพนมฉีดวัควัคซีน “ซิโนฟาร์ม”พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับประชาชน

จังหวัดนครพนมฉีดวัควัคซีน “ซิโนฟาร์ม”พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมเป็นลำดับแรก ก่อนกระจายวัคซีนลงไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกอำเภอให้แล้วเสร็จภายใน 16 กันยายน 2564
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”พระราชทาน จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่หน่วยแพทย์พอสว.จังหวัดนครพนม เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ นักบวชในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวน 5,000โด๊ส เป้าหมายประชาชน จำนวน 2,500คน เพิ่มโอกาสเข้าถึงวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เพื่อประชาชนจะได้รับการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคได้เร็วที่สุด ลดความรุนแรงในการระบาดของโรคโควิด-19
โอกาสนี้ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม พร้อมด้วยสมาชิกพอสว.จังหวัดนครพนม ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง พระภิกษุ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 300คน การได้รับพระราชทานวัคซีนในครั้งนี้ประชาชนรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้