ฉีดพร้อมกัน

นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพ ที่ 8 ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนครพนม
วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพ ที่ 8 ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนครพนม เพื่อติดตามความเรียบร้อยในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขจังหวัดนครพม ตามนโยบาย #ฉีดพร้อมกัน เริ่ม 8โมง วันที่ 8 เดือน 8 เขต 8 #R 8 one day Vaccine Pfize
โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ นางณัฐฎฎาพร ศรีประดิษฐ์ หัวหน้างานอาชีวเวชกรรม ให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
อนึ่งในวันนี้ ภาคเช้าเวลา 08.00น.-12.00น.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfize จำนวน 852 คน และภาคบ่ายเวลา13.00น.-17.00น. ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และ7โรคเรื้อรัง กลุ่มประชาชนทั่วไป เข้ารับการฉีดSinovac เข็ม 1 จำนวน 400คน รวมผู้รับบริการทั้งหมด 1,252คน