ประชุมบูรณาการความร่วมมือเตรียมจัดสร้าง Community Isolation( CI )

ประชุมบูรณาการความร่วมมือเตรียมจัดสร้าง Community Isolation( CI ) รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เขตอำเภอเมืองนครพนม
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายนพดล จอมเพชร นายอำเภอเมืองนครพนม ทพ.สุรจิตร คูสกุล รองผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ นางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผอ.ด้านการพยาบาล นายสมชาย แสนลัง สาธารณสุขอำเภอเมือง พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงพยาบาลนครพนม คณะทำงาน PCU เทศบาลเมืองนครพนม คณะทำงานรพ.สต.หนองญาติ คณะทำงานเทศบาลตำบลหนองญาติ ร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือ ปรึกษาหารือ วางแนวทางการดำเนินงานและสำรวจความพร้อมของสถานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ตำบลหนองญาติ สำหรับเตรียมการจัดเป็น Community Isolation (CI) เพื่อรองรับระบบการดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในเขตอำเภอเมืองนครพนม ได้แก่ ผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่รุนแรง(สีเขียว)ที่ยังอยู่ในระยะรอเตียงและกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)
CR: ภาพ : ตั้ม สุดาภรณ์ วสค.รพ.นพ.