โครงการโรคหัวใจ(STEMI)สัญจร จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.2564 สสจ.นครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม จัดโครงการโรคหัวใจ(STEMI)สัญจร จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ เขตใต้ ประกอบด้วยธาตุพนม เรณูนคร วังยาง ปลาปาก นาแก ลดการรอคอย ลดความแออัด ลดอัตราการตายในผู้ป่วยโรคหัวใจ (STEMI)
โดยโครงการนี้ในส่วนของบุคลากรจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ ประกอบด้วยแพทย์ 7คน พยาบาล 21คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้วิชาการเชิงปฏิบัติการ โดย นายแพทย์ธนพัฒน์ เลิศวิทยากำจร อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและวิทยากรจากหอผู้ป่วยวิกฤตเฉพาะโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพนม และงานความคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.นครพนม
และในส่วนผู้ป่วยได้รับคิวการตรวจรักษาที่รวดเร็วขึ้น ไม่ต้องรอคอยนาน ซึ่งคิวการตรวจECHO หัวใจในผู้ป่วยโรคขึ้นทะเบียนไว้ที่โรงพยาบาลนครพนมมี จำนวน 120 ราย นัดหมายรอตรวจECHO หัวใจยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผลการดำเนินงานโครงการ มีผู้รับบริการ 18 ราย ผลตรวจ ECHO ปกติ จำนวน 11ราย ส่งต่อไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาลศูนย์สกลนคร จำนวน 3ราย และส่งต่อไปรับการตรวจซ้ำที่ โรงพยาบาลนครพนม 4 ราย
Cr.ภาพข่าว ข้อมูลจากงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.นครพนม