ประชุมเตรียมจัดทำแผนและแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งที่ 1

วันที่ 24 มี.ค.2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดทำแผนและแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์กรแพทย์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม สสอ.เมืองนครพนม งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ งานเวชระเบียน และงานประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบแผนการจัดการและแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด-19 แบบบูรณาการความร่วมมือสหสาขาวิชาชีพ คปสอ.เมืองนครพนม การจัดเตรียมทำร่างคำสั่งคณะทำงานการบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) คปสอ.เมืองนครพนม
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เขตพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
📍 8 ขั้นตอน บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ใช้เวลา 5-7นาที เฝ้าสังเกตอาการ 30นาที
📍 ก่อนรับบริการ : คัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ
จุดที่1 ลงทะเบียนทำบัตร
จุดที่2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต
จุดที่ 3 คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน
จุดที่ 4 นั่งรอฉีดวัคซีน
จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน
จุดที่ 6 นั่งพักสังเกตอาการ 30นาที สแกน line official account (ไลน์ หมอพร้อม)
จุดที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับบ้าน ผู้รับวัคซีนจะได้รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน
จุดที่ 8 Dash Board ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ (ไลน์DA หมอพร้อม)
📱ไลน์DA หมอพร้อม - ใช้สำหรับติดตามการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน และ 30วัน - แจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 -รับใบยืยยันการฉีดวัคซีน