การบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้อำนวยการรพ.นครพนม และรองผอ.ด้านการแพทย์ ร่วมประชุมสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 รับทราบนโยบาย เรื่องการบริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด-19
เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ร่วมประชุมประชุมสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการบริหารจัดการฉีดวัดซีนโควิด-19 วางแผนการกระจายฉีดวัคซีนระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยสนับสนุนรัฐบาลให้มั่นใจและเตรียมการวางแผนเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ
โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงค์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผู้บริหารสาธารณสุข ทั่วประเทศกว่า 400คน ณ โรงแรมดิอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Cr.ภาพและข่าว : สำนักสารนิเทศ สธ./ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษารพ.นพ. /นพ.กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ