โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนมร่วมกับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 โดยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน การป้องกันโรคติดต่อ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ณ ไร่กาแฟขี้ชะมด ต.โพนจาน อ.โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม