โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ

เปิด“ โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ” เติมความรักความห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุเข้าถึงแผนสุขภาพทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
วันที่ 11 ก.พ.2564 เวลา 08.30น. โรงพยาบาลนครพนมเปิดโครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ “คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดเวลาราชการ”เติมความรักความห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ เพื่อผู้สูงอายุเข้าถึงแผนสุขภาพทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการฯโรงพยาบาลนครพนม
นายแพทย์สมโภชน์กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม กล่าวว่า
ปัจจุบันจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุของประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วส่งผลให้ประชากรไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุหรือ "ภาวะประชากรผู้สูงอายุ” อันจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลนครพนมได้ดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2562 โดยเปิดบริการทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันกลุ่มอาการ Geriatric syndrome ในผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองนครพนม โดยการส่งต่อข้อมูลและนำส่งผู้สูงอายุเข้ารับบริการ รวมถึงผู้สูงอายุที่มาตรวจตามนัดในคลินิกโรคเรื้อรัง ที่มีอาการกลุ่มเสี่ยงภาวะหกล้ม ภาวะสมองเสื่อม และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีและพบว่าผู้สูงอายุยังขาดนัดพบแพทย์และมาโรงพยาบาลเพียงลำพังด้วยตนเอง
จากการตรวจราชการที่ผ่านมาผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 8 ได้มอบนโยบายขับเคลื่อนเขตสุขภาพที่ ๘ ภายใต้ “โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบริการให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย สุขภาพไม่แข็งแรง ได้รับบริการตามแนววิถีชิวิตใหม่( New Normal ) ลดความเสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้ในวันราชการ และผู้สูงอายุที่เปราะบางที่ญาติจะต้องพามาโรงพยาบาล และผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุ (Geriatrice syndrome) เพื่อคัดกรองและส่งต่อไปคลินิกเฉพาะทางในวันราชการ
นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธี
กล่าวถึงความสำคัญว่า “โครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการ” เป็นกลไกสำคัญที่จะให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจตามแผนการรักษาของแพทย์ และได้รับการประเมินคัดกรองกลุ่มอาการโรคที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุ (Geriatrice syndrome) รวมทั้งจัดการปัญหาสุขภาพที่พบมากขึ้น การเปิดคลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการผู้สูงอายุจะได้รับประโยชน์จากเข้าถึงระบบบริการสุขภาพครอบคลุมมากขึ้น
คลินิกผู้สูงอายุวันหยุดราชการเปิดให้บริการในวันเสาร์แรก ที่13 กุมภาพันธ์ 2564นี้ เวลา 08.30 – 12.30 น. ที่ห้องตรวจโรคหมายเลข 14 แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ อาคารอำนวยการฯโรงพยาบาลนครพนม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 042-199222 ต่อ 1081,1082 ผู้ประสานงานคลินิก พว.ผกาพรรณ โพธิ์จินดา 08-98635163