รพ.นครพนมร่วมประชุม รับฟังซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 บนโต๊ะ

รพ.นครพนมร่วมประชุม รับฟังซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 บนโต๊ะ (The table top exercise) ผ่านระบบ Zoom Conference
วันที่ 13 ม.ค.2564 เวลา 13.00น. ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ EOC รพ.นครพนม หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้างาน ร่วมประชุมรับฟัง การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 บนโต๊ะ (The table top exercise) ผ่านระบบ Zoom Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เขตพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยจำลองสถาณการณ์สมุมติพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 พื้นที่อำเภอบ้านแพง และเกิดการแพร่ระบาดมีติดเชื้อเพิ่มขึ้น และมีกลุ่มเสี่ยงเดินทางกระจายตัวในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งประธานกล่อง EOC และผู้รับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผน หาแนวทางในการตอบโต้ความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณ ฯลฯ สิ้นสุดการประชุมเวลา 17.00น.