รพ.นครพนมรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

วันที่ 27 พ.ย.2563 รพ.นครพนมรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตามแผนงานครบรอบการประเมินประจำปี 2564 จากคณะสำนักตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางรังสีวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย อาจารย์กฤษณะ ซาตาสุข นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และ อาจารย์นิติกาญจน์ ยุถาวร นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
หน่วยงานรับการประเมินคือกลุ่มงานรังสีวิทยา โดยนายแพทย์จรุงธรรม ขันตี หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา และนางสาวนันทิยา โรจนาพงษ์ หัวหน้างานรังสีวิทยาและทีมงาน ที่ห้องประชุมผู้บริหารชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
โดยนายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการทางการแพทย์เป็นประธานรับฟังการตรวจประเมิน
Cr.ภาพ:งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา