ประชุมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข

ประชุมพัฒนาเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการวินิจฉัยโรค รับ-ส่งต่อผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บจากการทำงาน ตาม พรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
วันที่ 5 พ.ย.2563 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.นครพนม จัดประชุมพัฒนาครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขด้านการวินิจฉัยโรค รับ-ส่งต่อผู้ป่วย และดูแลผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บจากการทำงาน ตามพรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการฯ รพ.นครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางระบบการคัดกรอง วินิจฉัยโรค รับ-ส่งต่อและดูแลผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บจากการทำงาน ตามพรบ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เพื่อการขับเคลื่อนการทำงานเครือข่ายฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดย นายสมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นประธานเปิดการประชุม นายสุรจิตร คูสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ กล่าวรายงาน
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พญ.ฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนางกุสุมา พรหมวิศาสตร์ รองผอ.ด้านการพยาบาล นพ.ขวัญชัย ประเสริฐยิ่ง ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด ในครั้งนี้
ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ราชนครินทร์ กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 100 คน