รพ.นครพนมจัดประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตบริการสุขภาพที่ 8

รพ.นครพนมจัดประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตบริการสุขภาพที่ 8
เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2563 นายแพทย์สมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ นางรัชนี เต็มอุดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตบริการสุขภาพที่ 8 ที่ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม
นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ รองผอ.ด้านการแพทย์ คณะกรรมการโรคหลอดเลือดสมองกล่าวว่า จากการที่โรคหลอดเลือดสมองเป้นปัญหาสำคัญของสาธารณสุข ซึ่งประเทศไทย พบว่าโรคหลอดเลือดสมองมีลำดับการเสียชีวิตเป็นลำดับที่ 4 รองจากโรคหัวใจอุบัติเหตุและมะเร็ง ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคระบบประสาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการเจ็บป่วยที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้เกิดปัญหาในการดูแลยากมากขึ้น ดังนั้นรูปแบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางระบบประสาทจึงต้องมีการรักษาพยาบาลแบบองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ มีมาตรฐาน
นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า การประชุมวิชาการเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เขตบริการสุขภาพที่ 8 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพมีแนวทางปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
สำหรับผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จาก โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ และใกล้เคียง จำนวน 200 คน
รพ.นครพนมขอขอบพระคุณทีมวิทยากรทุกท่านที่มาเติมเต็มบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ นำโดย นพ.โฆษิต ตั้งธำรงธนวัฒน์ อายุรแพทย์ระบบประสาท รพ.นครพนม นพ.อาทิตย์ โพธิกำจรอายุรแพทย์ระบบประสาท รพ.ศูนย์อุดรธานี นพ.วรุฒน์ ชมภูจันทร์ อายุรแพทย์ระบบประสาทรพ.บึงกาฬ นพ.ภาสกร ยุวโกศลศัลยแพทย์ระบบประสาท รพ.สกลนคร นพ.กิตติพศ ทัศนยรรยง ประสาทแพทย์ รพ.ศูนย์สกลนคร และพว.ลภัสดา เดชขันธุ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.นครพนม