รพ.นครพนมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรพ.ตระการพืชผล

วันที่ 17 ม.ค.2563 โรงพยาบาลนครพนมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ด้านสารสนเทศโดยนางพินทิพย์ ซ้ายกลาง หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บรรยายสรุประบบการทำงาน ที่ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารอำนวยการ รพ.นครพนม