รพ.นครพนมร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปี 2566

รพ.นครพนมร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปี 2566 ที่อ.ปลาปากจ.นพ.


วันที่ 2 ก.พ.66 นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผอ.รพ.นครพนมรว่มลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ที่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โดยนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 เป็นประธาน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข รับฟังผลการดำเนินงาน ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบงานสาธารณสุข